امروز:

تقدیرنامه معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل كشور از مدیرعامل محترم شرکت

تاریخ انتشار: 1400/4/14


شرح خبر:

تقدیرنامه جناب آقای خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل كشور از جناب آقای مهندس عشقی مدیرعامل محترم شرکت.