امروز:

مصاحبه با دکتــر حمیــد عشــقی مدیرعامــل شــرکت آزادراه اصفهــان

تاریخ انتشار: 1400/3/23


شرح خبر:

دکتــر حمیــد عشــقی مدیرعامــل شــرکت آزادراه اصفهــان نطنــز کاشــان (سـان آرا) در گفتگـو بـا روابـط عمومـی ســازمان همیــاری شــهرداری های اســتان اصفهــان بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت: احــداث ایــن آزاد راه بــه طــول 1۶2 کیلومتــر و عــرض ۳2 متــر از ســال 1۳7۳ شــرو ع و در ســال 1۳۸2 بــه بهــره بــرداری رســید کــه ۹۸ درصــد سـهام آن متعلـق بـه سـازمان همیـاری شــهرداری های اســتان اصفهــان اســت.

وی بـا تا کیـد بـر اینکـه از سـال 1۳۸2 تـا سـال 1۳۹۳ نگهـداری و بهـره بـرداری ایــن آزادراه در اختیــار شــرکت امیرکبیــر  کـه زیرمجموعـه کانـون بازنشسـتگان اســت و تأمیــن مالــی بخشــی از پــروژه را بــر عهــده گرفــت و از ســال 1۳۹۳مجـدد ایـن آزادراه بـرای بهـره بـرداری و نگهــداری بــه مجموعــه ســان آرا وا گــذار شــد.

او کل هزینـه احـداث آزاد راه که توسـط ســازمان همیــاری شــهرداری های اســتان اصفهــان تأمیــن شــد 2۳۳میلیــارد ریــال دانســت و افــزود: وزارت راه و شهرسـازی و شـرکت امیرکبیـر هـم بــرای ســاخت ایــن آزادراه در مجمــوع ۳11 میلیــارد ریــال هزینــه کردنــد.

عشــقی نظافــت جــاده، تعمیــر گاردریــل، نگهــداری ســیل بنــد، لکــه گیـری آسـفالت و روکـش، تعمیـر چـراغ راهنمایــی، بــرف روبــی و کمــک بــه مســافران در راه مانــده و.. را بخشــی از وظایــف شــرکت در ایــن آزادراه عنــوان کــرد و افــزود: طــول آزادراه بــه هشــت قطعــه تقســیم شــده اســت تــا بتوانیــم خدمـات برنامـه ریـزی شـده بهتـری در طــول ایــن مســیر ارائــه دهیــم.

او راه انــدازی مجتمع هــای خدماتــی بیــن راهــی در طــول آزادراه را از دیگــر برنامه هــای ایــن شــرکت دانســت  ادامــه داد: تــا کنــون ۴ مجتمــع خدماتــی بیــن راهــی در طــول آزادراه و در مسـیر رفـت و برگشـت احـداث شـده اسـت کـه بـا توجـه بـه نیـاز مسـافران در آینــده ۴ مجتمــع دیگــر بــه ایــن تعــداد افــزوده خواهــد شــد.

مدیرعامـل شـرکت سـان آرا بـا تا کیـد بـر اجــرای شــدن طــر ح Etc الکترونیکــی شــدن دریافــت عــوارض آزادراه اصفهـان نطنـز کاشـان گفـت: بـا نصب دکل و دوربیــن، در عوارضی هــای کاشــان و اصفهــان و دو راهــی طــرق کلیــه خودروهــای عبــوری توســط دوربین هــای راهــی ثبــت می شــوند و مســافرین می تواننــد بــا نصــب اپلیکیشــن پرداخــت عــوارض خــودرو در آزاد راه نســبت بــه پرداخــت مبلــغ عـوارض وسـیله نقلیـه بصـورت آنالیـن اقــدام نماینــد.

 عشـقی از انجـام تبلیغـات محیطـی در طــول آزادراه بــرای پرداخــت عــوارض بــه صــورت آنالیــن خبــر داد و افــزود:

اجــرای طــر ح ETC دارای فرصت هــا و مزیت هــای متعــدد اســت کاهــش ترافیک در محـل عوارضی هـا، کاهش مصــرف ســوخت، کاهــش اســتهال ک خودروهــا، صرفــه جویــی در زمــان، شــفاف ســازی درآمدهــا. از جملــه مــواردی اســت کــه می تــوان بــه آن اشــاره کــرد.

وی ارســال نشــدن پیامــک بــه همــه مســافران بــرای پرداخــت عــوارض را از دیگــر مشــکالت برشــمرد و گفــت: بررســی ها نشــان می دهــد پال ک هــای خوانـده شـده توسـط دوربیـن بـا آنچـه مــا بــه صــورت دســتی از ترددهــا ثبــت کردیـم ۳0 درصـد مغایـرت دارد که این امـر در حـال پیگیـری اصـالح می باشـد.

در ســال جــاری بــا برنامــه ریــزی و هماهنگی هــای انجــام شــده بــا ســرمایه گــذار محتــرم (ســازمان همیــاری شــهرداری های اســتان اصفهــان) جهــت بهســازی و روکــش آسـفالت در طول مسـیر آزاد راه تا سقف 1000 میلیــارد ریــال درحــال انتخــاب و انجــام مراحــل تأمیــن پیمانــکار بــرای تکمیــل طــر ح روکــش و بهســازی آســفالت ایــن آزاد راه هســتیم.

عشــقی از پیــش بینــی ۳ اکیــپ راهــداری بــرای ارائــه خدمــت بــه صــورت شــبانه روزی در طــول مســیر آزاد راه یـاد کـرد و گفـت: در حـال حاضر پنــج دســتگاه نمــک پــاش مکانیــزه، شــش دســتگاه بــرف روب، یــک دســتگاه گریــدر، یــک دســتگاه لــودر بیــل بکــو، یــک دســتگاه جرثقیــل و دو خــودرو گشــت راهــداری در مســیر رفــت و برگشــت آزاد راه حضــور دارنــد و همــه نیروهــای مــا آمــاده بــاش هســتند تــا بتواننــد امنیــت و آســایش را بــه مســافران عزیــز در ایــن آزاد راه هدیــه کننــد.