امروز:

آزادراه اصفهان-نطنز-کاشان الکترونیکی شد

تاریخ انتشار: 1400/3/23


شرح خبر:

بنابــر مصوبــه ســتادملی کرونــا و بــا توجه بـه ایجـاد زیرسـاخت های لازم و همچنین ابلاغ معاونت محترم ساخت و توسعه آزادراه های کشور از 12 خـرداد مـاه 1400 سـاعت 7 صبـح دریافـت عـوارض در آزادراه اصفهان-نطنز-کاشان بـه صـورت الکترونیکــی در حال انجام است.