امروز:

مصوبات اقتصادی جلسه سی و هفتم ستاد ملی کرونا

تاریخ انتشار: 1400/3/23


شرح خبر:

وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر تا پایان سال جاری نسبت به الکترونیکی کردن شیوه اخذ عوارض آزادراه ها اقدام نماید و صاحبان خودرو تشویق شوند که عوارض متعلقه را الکترونیکی به یکی از روش های تعیین شده پرداخت نمایند.
به وزارت راه و شهرسازی و نیروی انتظامی اجازه داده می‌شود تا در هنگام نقل و انتقال خودرو و تعویض پلاک و یا معاینه فنی، بدهی معوقه صاحبان خودرو را که در مهلت مقرر بدهی عوارض خود را نپرداخته اند، وصول کنند.
به وزارت صمت و صنایع خودروسازی کشور اجازه داده می‌شود تا خودروسازان کشور را موظف نماید نسبت به نصب برچسب الکترونیکی عوارض آزادراهی بر کلیه خودروهای تحویلی اقدام نموده تا امکان اخذ عوارض آزادراهی از مبلغ سپرده برچسب فراهم شود.