امروز:

مزایده و مناقصه

عنوان تستی

متن تستی

تیتر متن مناقصه و مزایده

طی سال های اخیر با توجه به حرکت سازمان ها و شرکت ها به سمت تجمیع، آنالیز و تحلیل داده های درون و برون سازمانی و نیاز جدی به مدیریت صحیح و سریع آنها، سیاست شرکت فرابرد برآن قرار گرفت تا در راستای برآوردن این نیازها از طریق آنالیز...

فرم مناقصه و مزایده