امروز:

درباره ما

درباره ما

متن درباره ما

طی سال های اخیر با توجه به حرکت سازمان ها و شرکت ها به سمت تجمیع، آنالیز و تحلیل داده های درون و برون سازمانی و نیاز جدی به مدیریت صحیح و سریع آنها، سیاست شرکت فرابرد برآن قرار گرفت تا در راستای برآوردن این نیازها از طریق آنالیز...طی سال های اخیر با توجه به حرکت سازمان ها و شرکت ها به سمت تجمیع، آنالیز و تحلیل داده های درون و برون سازمانی و نیاز جدی به مدیریت صحیح و سریع آنها،

تاریخچه شرکت

طی سال های اخیر با توجه به حرکت سازمان ها و شرکت ها به سمت تجمیع، آنالیز و تحلیل داده های درون و برون سازمانی و نیاز جدی به مدیریت صحیح و سریع آنها، سیاست شرکت فرابرد برآن قرار گرفت تا در راستای برآوردن این نیازها از طریق آنالیز...