صفحه اصلی

شرکت ساخت و نگهداری آزادراه اصفهان - نطنز - کاشان ( سان آرا ) به منظور احداث آزادراه حدفاصل جاده قدیم اصفهان به سمت میمه و کاشان ( آزادراه کاشان- قم ) تشکیل و با محوریت وزارت راه و ترابری بعنوان مجری طرح و شراکت سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان، سازمان خدمات طراحی شهرداریهای استان اصفهان سازمان عمران زاینده رود ، شرکت سهامی خاص تکادو و شرکت توکابتن ، در تاریخ 1373/7/17 و به استناد قانون مشارکت مصوبه 1366/8/24 مجلس شورای اسلامی در اجرای قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری و در پی درخواست استانداری اصفهان و مستند به تصویب نامه شماره 11209 مورخ 1373/7/25 هیئت محترم وزیران موضوع ماده 35 آئین نامه اجرائی قانون مشارکت به ثبت شرکتهای استان اصفهان رسید. و در پی آن و وفق مقررات آئین نامه اجرائی قانون مشارکت مصوبه 1367/2/7 هیئت محترم وزیران قرارداد مشارکت بین وزارت راه و ترابری به نمایندگی آقای اسکندر سعیدی کیا و شرکت ساخت و نگهداری آزادراه اصفهان- نطنز- کاشان ( سان آرا ) به نمایندگی آقای حسینعلی طراوت به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای نورا... صلواتی بعنوان مدیرعامل شرکت به شماره 12519/11 مورخ 1373/9/7 منعقد گردید.